> > - -

- - 
LinkBack
02-09-2010, 02:07 PM   #1
 
  ..!
 
: Oct 2008
: ..!
: 18,936
: 2351287
 ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute ..! has a reputation beyond repute(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
A19 ڷڪ ۈڷڪ ۈ ..! ...

ڷڷ ڑڷڪ ۈ͑ۃ ڷڷۃ { ۈڪٺۃ{ ڷڑٺ ڑڷڪ ڷ
͑ڷ ۈ .. ͑ڷ


͑ڷڷ ۈڷ ͑
ڑٺ ͑ ڷڷۃ


͑ ۈ ڪ
ۑڪ ڪ


ڷ ۈ ̑ڪ ڷڪ ڑۃ ڷڷۃ


ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ
͑ ͑ڪ


ڷ͑ ۈ ڑ
ۈΑ ڷڷۃ

ٺ ٺ ͑ڪۃ ڷۈ ڷ ڷ̑ۃ .. ͑ٺ ڷ ڷڷ ڷڪ
ڷڷ ڪڷٺ
ڪٺ ۈ ̑ ڑ ٺ ͑ٺ
ڷ ٺۃ ۈڪ


ۈ ڑۈ ۈڑ ۃ ڷۈ
ڷ ۈ ڷۈ ڷ ۈ ڪ ڷۈ
ۈڪ ڪۈۃ ۈ ۈ ڪ .. ۈڷڷۃ ۈ ۈ

ۈ ۈ .. ۈۈ


ڷٺ ٺ Α ڑڷ
Α ڪ ڑ ڪٺۈ
ٺۈۃ
ٺٺ ̑ۃ ۈٺ ̑ ڑۃ
ۈ ۈۑٺ ڷ
ۈ͑ٺ ڷڑۃ ڑ
ۈ ٺ ڪڷ
ٺ


͑ٺڪ
͑ٺڪ


ۈ ڷ ڪٺ ٺۈ ڷڑۃ ڷٺ
ۈڑڷ ۈ ٺ ڪٺ Αۃ
ۈΑٺ ۃ


ڷڷۃ ڑڷ
ڷڷۃ


ڑڷ ۈٺ ڑڷ ٺۃ
ۈ͑ ۈ
ۈۑڷ ۈٺ ۈ ڪ
ۈ ̑ۃ ۈ
ۈۈ ۈڷ
ۈۈ͑ ۈڷۃ .. ۈ ۈ
ڷ ڑڷ ڷڷ
ۈ ٺۈۃ ڷ ۈۑ


ۈڷ ͑ ڷ
ڪ .. ۈڑڷ
ۈٺ ڑڷ ۃ
ۈ ۈٺ ڪ ڷ ڷۃ
ڑ ڑ !
ۈڑ ڷۃ ڪ ۃ !
ۈڑ ۈڑ ۈڑ


ۈۃ ڷڑڷ .. ۈ ۈ ڷΑٺ
ۈ ۈ ڷ ڷڷڷ
ۈ ڷ ڷڷڷ
ڷ ͑


ڑ ̑ ڪٺ ڷٺ ٺ ٺٺ
ڷ̑ۃ .. ۈڷ ڷ ڷڷ ͑ۈ
ۈ ۈۈ ڷ ڷۈ
ۈ ڪ ٺۈ ڑ
ۈڪ ڪ ۈڷ ۈ ڷ ڷ
ۈڪ .. ۈڪ ۈۈڷۈ !
ۈڪ ڷڷۃ ڷڷ ٺ ڷ !!


.. ۈٺۈ ۈڪڷ ۈ ۈ
ڷۈ ۈ ۈ ڪ ڪ
ڪ ڷ .. ڷ ͑ ٺ ڷڷ ڷۈ
ڷ ڑڷ ڷڷ .. ۈڷ ڷ


ۈ ۈ
ۈ
..
ۈ ۑ ۈۑ ڪۃ ۈڑۃ ڑڷ
ڷڷ ٺڑ ۈڷ ٺ͑ .. ڷڷ ٺۑڷ
ڷڑ ڷڷ͑ۃ .. ۈڑڷ ڷΑٺۃ !!


ۈڑ̑ڷٺ ڪ ڪ ۑڷۃ ڪ ۈ .. ۈ ڷڷۃ
ٺڪٺ ͑ٺ ۈٺ̑ ڷ ۈٺڪۈ
ڷΑۈڷ ڷۃ


ۈ ڷٺ ڪ ڑڷ
ۈۃ ۈڪۈ
ڷ̑ٺ ڷ
ۈڪ ڑڷ ڷ ۈڷڷۃۃ ڷۈڷ ۈ ڪڷۃ ڷٺ


͑ ͑ۃ ̑ڷ ڷ ۈڷ
ۈڷ ͑ ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ
ڪ ڪڷ ۈٺ
ۈٺ ڷ ۈڷڷڷۃ
ۈڷ͑ۃ ڷڑۃ


ڷۈڷ ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ ڷ :


( ۈڪڷ ڷٺ ڪٺ ۈ ڑۃ ڷۃ ۈڷۈ )ڪ !


ۈ ڪ ڷ ڷܑ̑ۃ ۈۈ


ڷ ڷڑۃ ڑ ڪٺ
ۈڷۈ ۈٺ


ڪڷ ۈ͑ ڪڷ ڷ
ۃ ڷ ۈ ڷ̑ۃ ڷۈڷ ڑ ڷ ڷۈ
ۈڑڷ ۈ ڷۃ ٺ ڷ̑ۈ
1200 ڷ


ۈڪ ڪڷ ڷٺ ۈ ڷڷۃ
͑ۃ ڷ ڷ ڷ̑ۃ(( ۈڷ ڪۃ ڷ ٺٺڪ ڷڪڷۃ ۈٺ ٺ
ٺۈڷ ڪ .. ڑ ۈ ڷ ̑
ۈٺ ڪڷ ٺڪڷ ۈ̑ڪ ڷۈ Α ڷڷ ڷ
ڷۈۃ ڷڑڷۃ ڷڷ ڷڷ ۈۃ ڷۑ ڷڑڷۃ ))ۃ ۈۃ ڷڷڪ ڑ ڷۈ

ڪ ڑ ڷ̑ۃ ڑ ڷ
ٺ ڷ͑ ڷ ۈۃ ڷڷڪ ۈ
ٺ ڑ ڷ


ڷ ڷ ڷڷۃ ڷۃ ۈڷ :


(( ۈۃ ڷ ڷۈ ۃ ڑٺ ڷ̑ڷ ͑ٺ ۑ ڷۃ
ۈ ۈۃ ٺڪ ڷ ڷڷڪ ))
ۈ ڷ ڷ ۈڷ ڷٺ : ͑ ͑
ۈڷ ڪ ڷ ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ ڷ
͑ٺ ۈۃ ٺڪ ۈۈۃ ڷ̑ۃ
ڪ ڷ ۈڷ ڷ ڷڷ ۈ ڷ
ۈۈ ͑ ͑


ۈ ۈ Α ڷ ۈۃ
ۈڷٺۃ ۈٺۃ
ڷڷ ڷۈ̑ ͑ ڪ ̑
ڑ ڷڷ ۃ


ڷڷۃ ͑ ͑ٺۃ
ۈڑ ڷ ٺ ٺڑۈ ڪ ڑڷ
ٺ ڪڷ ۈ ڑ ڷۈ
ڷڷۃ ڷ
ۈٺ ͑ۃ ۈۃ ڷڪ ۈ ڷۃ

̑ ڷ͑ :


((

ۈۃ ڷڪ ۈ ڷ̑ۃ ڷ ڷۈ
ۈ ڷٺ ڷڑٺ ))

ۈڪ ڑ ڷ ٺ ڪڷ
ۈ ̑ۃ ۈ ٺۈ
ڷ̑ٺ ڷڪڷ
ۈ ٺ ۃ
ۈڑ ڷ ٺ ٺ ڪڷ ۈ
ڷڷۃ ڷ
ٺ ڷڑ ۈ ڷۈڷ
ۈڪ ۈ ͑ ڪٺ ٺ
ٺۃ ڷ ڷ̑ڷ

ڷ ۈڑ :

(( ͑ ٺ ۈڷ ۈۃ ڷڪ ڑ ٺۃ ڷ̑ڷ ))


((


ۈ ڷ ٺ͑ ڷ ڷۈڷٺ
ۈ ڷڑ ڷΑٺ ۈڷڷۃ ڷ ))


ڷ͑ۃ ڷ ڷۃ ڷ ۈڷۈٺ
ۈ ڷۈڷ ڷ ڷڷۃ ڑڷ ۈڷ ڷ ڪ
ڑ ͑ ۈڷ

ۈ ڷڷ ۈ ڑڷ ٺ

ۈ ڑٺ ڷ ۈ ڑڷ
ڑ ۃ
ۑ ڷڑ ڷڷ ۈٺۈ
ڷۃ ڷڷ ڷۃ
̑ڷ ڷ ڷ ڷ ۈڷۈٺ
ٺ͑ ڷ ڪۃ
ڷڷڷ ڪڷ ۈڷڷۃ ڑڷ
ۈ͑ ۈ ڪ ڪ
ۈ ڑ ۈڷۈ ڷ
ڷ ٺڷ ڷڑ ڷ ȑ
ۈڷڷۃ ڪٺ
ڷڷ̑ ڷ̑
ۈڪڷ ڑ ۈ ڷۈٺ ڷ ڪڑۃ


ڑۃ ͑ ڷ ڷۈۃڷ͑ ڷ ڷۈ ̑ ͑
ڷ ڪۈ 5000 ڷ ۈ
ڷ ٺۃ ٺ ۈ ڪٺ ۈڷۈڷ
ڷڷ ٺ̑ۈ
ٺڪۈ ۈۃ ڷ ۈۃ
ڷ ۃ ͑ۃ ۃ
ۈ ٺ Α ڑ ڪ ٺڪڷ
ڷΑ ڪ 400 ڷ
ۈڷۈڷ ͑ٺ

ۈٺڪ ۈ
ڪڷ ڪ ۃ ̑


ڷۃ ڷڷ͑ ڪ ڷ ڷ ۈ ۈ ̑
ۈۈٺ ۑ ۈڑڷ
ڑڷ ڪ .. ۈ ۈ ٺ ̑
ۈٺ ٺ
ۈڷۈ ۃ ۃ
ۈ ڷڷ ٺ ڑڷۃ
ۈ ڪۈ ڷڪ ̑ ڪڷ
ڷ ۈ ۃ
͑ٺ ڷۈڪٺ ٺڪ


ۈڪ ۃ ͑ڪ ͑ ڷ

ۈ ڪ ۃ Α ڑ ڑڷۃ
ۈ ̑ Α ۈ ڷڷ
ۈ ڷٺ ڷڷ ڪ ۈ ڪ
͑ڷ ۈ ̑ۃ ڷڪ ۈڷ ۃ ڷڷۈۃ
͑ٺ ڷ̑ ۈڪٺ ͑ۃ ڑ
ڷ ۈ ٺڪ ڑڷۃ ڷ͑ڷ
ڪ .. ڷ ڷ͑ۃ

ۈڷ ڑ ڷ ڷۃ ۈڷۈ ڑڷ
ۈڷ ۈڷ ڷ ڷ ۈڑڷ
ڷ͑ڷ ۈ ڑڷ ٺڑڷۃ ۈ ۈٺ
ڷٺ ڷۃ : ۈ ٺڪ ۈٺ
ڷ ٺ
ڑڷ ۈ ۈ ۈٺ ڷ͑
ڷڷۃ ڪڪ ڷڷ ڷ ڷ͑ ۈڷ ڪ
ۈ ڷ̑
ۈ ڷ
ڪٺ ۈۃ ۈΑڷٺۃ ڑ
̑ٺ ۈٺۃ ۃ
ڷ̑ڷ ۈ
ڷ̑
Αڷٺ ٺ ڷڷۃ
ۈٺ ڷ
ڷ ڷڷ ٺ ڷۃ
ٺޑٺ ڷ


ڷۃ .. ۈ ڪ ڷۃٺ
ڷ .. ڷ ڷڷ ۈ
ۈڷٺ͑ .. ڷ ڷ ٺڪۈ
ڷ ٺ ۈ͑ڪ
ۈ̑ ڑ .. ۈ
ڷٺ .. ̑ ۈڑ
ڑڷ ڷۃ

ۈۈڷڪ ڷۈڷ ڷ ڷڷۃ ڑڷ ۈڷ ڑ:

(( ٺ ۈڷۈ ٺ ))

ٺۈ ٺ͑ۈ

ڑ ڷ ̑ ͑ۈڷ ٺ
ڷ ڷڷ ͑ۃ
͑ ڷڪ ٺ͑ ڷۑڪ

ۈ ͑ ڷ ̑ ڷ ڷڷ
ٺ ۈ ڷ
ۈڪ ڪۃ
ۈڑ .. ڷ ڷ
ڷ ڷڷ ͑ ۈ ڷڷۃ

ڑۈ ͑ ۈڷ


ڷٺ ۈ ڷ.. ۈ


ۈ ڷ .. ڪ ۈڷۃ:
(( ڷڷ ڷۈۃ ڷٺۃ , ۈڷڷۃ ڷۃ ,
ۈٺ ͑ ڷۈڷۃ ۈڷڷۃ
ٺ ڷڷۃ , ۈڷڷ ,
ۈ͑ ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ ۈۈڷ ))

ڷٺ ڷ ڑۃ ͑
ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ ڷڷۃ


ۃ

ڪڷ ٺڑڷۃ
ڷڷ ۈڷ

ۈڪڷ
ٺڑڷ ڷڷۃ
ۈ


ۈڷڷ ڷڷ͑ۃ ڪ .. ۈ ۈ ۈ
ۈڷڷ ڪٺ ڪ
ۈڷڷۃ .. ۈ ڑڷ ڑڷ
ڷΑ ڪڷ ۈٺ

ۈ͑ ͑ۃ .. ۈڑ ڑڷ ڪ
ۈڪ ۈڑٺۃ .. ۈ͑ ڑۃ
ۈ͑ڷ ڷڑۃ ڪ ۈڪ
ۈ ڷ ڷΑ
ۈڷۃ
}


ڑڪ ٺ ͑ۈ
ڪ ڪڪ ۈ

ۈٺ ڷۈۈ

͑ ڷڷۃ
͑ ڷڷۃ
͑ ڷڷۃ

ڷ ڪ .. ۈڑۈۈ ڷ ٺڷ
ڪ ͑
ٺ ڑۈ
__________________
.. :)

Avril
м i я α c l ε ♥
..
-->
..!

 ..!   

()

« |* * | | »11:45 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 TranZ By Almuhajir