> > > - BlackBerry News > - Broadcast BlackBerry

- Broadcast BlackBerry , ,Like Tree3Likes

 
LinkBack
12-05-2011, 02:50 PM   #1
ṀїṦṦ
 
 【  】
 
: Dec 2011
: 130
: 875768
【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
⌣̊┈̥-̶̶̯̥͡☐̣̝̇∙̣̣̇̇┃[ﻟﮃﯾﮑ ﺑړۆﮃﮑﺳﭠ ۆﺂړﮃ]┃

ﺑ̐ﺳ̉ﻣ̲ ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﻟ̯ﻟ̯ٓ ﺈ̃ﻟ̐ڕﺣ̅ﻣ̲̉ﻧ̲ ﺂ̷̲ﻟ̲ﺭﺣ̲ﯾ̃ﻣ̮̃


ﺈ̃̄ﻟﺳ̶̷̶̄ﻟﺈ̃ﻣ̲ ﻌ̲ﻟ̲ﯾ̃̐ﮚ̷ﻣ̮̃


ټﻓ̲ﺿ̲ﻟ̲ﯙ̷̲ﯙ̷ ﻣ̷ﺟ͠ﻣ̲ﻮﻋ̝̚ﮬ̲̐ ﻣ̉ﻧ̲ ﺈ̃ﻟ̲ﺑ̲ﺭﯙ̷ﮈﮚ̷ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﺳ̶̷̶ﭠ̯ ﻁ̲ﺑ̐ﻌ̲ﺂ̴ ﻣ̉ﻧ̲ ﭠ̲ﻣ̷ﯾ̃̐ﻌ̲ﯾ̃


ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﺳ̉ﭠ̲ﻣ̲ﺗ̲ﻋ̃ۆﭑٱ ٺ 
|( ﻣۆ )| ​​
ٱۆ / ..
​ۆ ٱ : ٺۆ
ﯾﺑډۆ ﺑﺄ ﺂﻟﺧ͠ﯾړ / ꜝꜝ
ﺂﻟ̲ ﭠﻓﻋﻟ ﺄﭠﭼﭑﮪ ﺄﺣډﮪ̲
ﻏﻳ̉ړ ﻣ̵ﻗ̵̵̵ډړ ˛
ﻟﮘ ﺈ̲ﭑ ﻗ̵̵̵ړﺄ :
[ ﯙﻣ̵ﭑ ﭠﻓﻋﻟۆﭑ ﻣ̵ " ﺧ͠ﯾړ "
ﻓﺄ ﺂﻟﻟ ﻋﻟﯾ ]
^ ﮪ̲ ﻓﻗ̵̵̵ :
ﯾﺻ̶ﺑ ﻟ ﮘ ﺷ ﻗ̵̵̵ﯾﻣ̵ ..♈ۆﺂﻟﻟﮬ̌.ﻣ̵ﭑ˛ٱﻋړ˙ﺄﻋ¿̵
ﺑڛ ,, /
ډٱﺧ͠ﻟ
ﺄﺣﺳﺂ ﯾﻧﭼړ
ﻣ̵ / .. ﭠﻋﻋﭑﻣ̵
ﺑﻋ̝̚.ﻟ ﺑﺷ̭͠ړ ♂♡ﻋﻧﻣ̵ﭑ.ﯾﻗ̵̵̵ﭑ.ﺄ[email protected]

" ﭑﻟﮔړﯾﭑٺ ﭼﻣ̵ﯾﻟﮬ ¿̵!̵ "
- ﻋﭼ !!
ﮔﯾ ﭠﮔۆ ...
ﭑﻟﮔٺ ﭼﻣ̵ﯾﻟﮬ ¿
ﺑﻋ ړﺣﯾ ﺻ̶ﭑﻧﻋﯾﮪ̲ﭑ (n)
ﺄۆ ﺑﻣ̵ﭑ ﻣ̵ۆﭠﮬ ﺄۆ ﺑﻋﮬ ﻋﻧﭑ
- ﭑﻟﮔٺ ﭼﻣ̵ﯾﻟﮬ ...
[ ﺑﻗ̵̵̵ړﺑﮬ ﻓﻗ̵̵̵ ] ,
ﺄﻣ̵ﭑ ﺑﺑﻋﮬ / ꜝꜝ
ﻓﮬ ﻟ ﭠﮔ ﺳ̶ۆێ ﻣ̵ﻧﺑ
.@ﻟﻟﺂﺈﻟ.ۆﭑﻟﭠۆﭼ..♥ﻣ̵ﭑﻟﻗ̵̵̵ﯾﯾ.ﺄﻧﺳ̶ﭑ✗@¡¿
ﯾﺻ̶ډ ﻣ̵ﻋ ٓ ﺄﺻ̶ﭑړﺣٓﮧ̉ ˚♤..
ٓ ﯾﭼﺑړﻧﭑ ﻋﻟ ﺂﻟﺻ̶ډ ¿̵!̵
. . . [ٓ ﺂﻟٓﺂﻗ̵̵̵ﻋ ﮘ̲ٓ ]
ﻣ̵ړﺣ ﺂﻟﮘﮘ̲ .. ډﺂ ..
ﺂﻟﺻ̶ړﺂﺣٓﮧ̉ ﭼﭑړﺣٓﮧ̉ ˘`

​​​​┆​​​​​​​​​​ ٺ !
ۆ ٺ !
[ ]
ۆ
ﮔ . .

( )
 ٱ !
ۆ
. .
!!*
ۆ
ۆ . . !
ٱ ۆ
/ [ ]
ۆ ۆ "
ۆ
ۆ Ȑ ۆ
!
!
ۆ
ۆ
[ ٺ ]

ʐ . .
ۆ ѐ ٱ ٺ !
ٱٺ ٺ ٺ !

!</3(n)ﻳ̉ ﺧ̲ ٲ :
ٲ ​​​​​​ﭠ̲ ٲ ٲ ٲ
ۆﻟ̲ ﮔ̲ ﻣ̲ ﻳ̉ ( ٲ , ﻳ̉ )
ﮨ̲ ٲ ﻳ̉ ﮨ̲ ٲ
ۆ ٲ " ﺳ̶̲̉ " ۆ ﻳ̉Șﻋﭑﻣ̵ﺂﻟﻧﭑﺑﺑﻋ@&iexcl;
עﺑﺑﭑﻋﮪ̲
ﻣ̵ﮪﻣ̵ﭑ ﮘﭑﻧۆﭑ .. ۆﻣ̵ﮪﻣ̵ﭑ ﭠﻋډډ
ﭠﺻ̶ړﻓﭑﭠﮪ ﺂﻟﭠ [ﭠﭼړﺣ ۆﭠﻟﻣ̵]
ﻓ̨ ﺑﻋ̝̚ ﭑٱﺣﯾﭑ
ۆע ﭠﺄﺑ / ꜝꜝ
ﻟﭠ ﭑٱﺻ̶ۆﭑ ♪ "
ﺂﻟﭠ ﭠﻋﭠﻟ ﭑﻟﺑ ﻣ̣̐
ﺂ ﭠﭠړ ﺻ̶ﻓﭑﭠ ﺂﻟﺣﺳ̶ﻧ'
ﻟﺄ ﺂﻟړ ﭑﻟﺄﺧ͠
ע ﯾﺳ̶ﭠﺣﺣ "ﭠﺻ̶ړﻓﭑﭠ ﺂﻟﻧﺑﯾﻟ"♈ﻓ̨˘ﮪ̲..ﺂﻟﻣ̵
- ﻣ̵ﭑﯾۆ ړﭑﺳ̶ ﻏﯾړ ..
" ﺂﻟړډ"
ۆﻣ̵ﭑﻧ ﻣ̵ډﻧﯾﯾ ﺂﻟﻧﻓ /
[ ע ﮪ̲ﭑ ﺄۆ ﻟ̲ﭑ &iexcl;&iexcl; ]
- ﺣﭠ ﺂﻟړۆ ꜝꜝ
ﻟۆ ﻣ̵ﭑ ﺣﻗ̵̵̵ﻗ̵̵̵ ﻣ̵ﺳ̶ﻋډ ♡
ﭠﻋﭼ ﺂﻟﻧﻓ ﻣ̵ﭑ ﺄﮪﯾﻧﮪﭑ
ﻟۆ ﺂڳ ﻣ̵ע 
̴̶-̶̶̴​̴̶​̴̶-̶̶̴​--̶​̴̶-̶̶​̴̶​̴̶-̶̶̴̶-̶​̴̶#̶̶̲٭♥


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​#̴̴.̲.


!

!
:
.. $♈ﻗ̵̵̵ﻟۆﺑﻧﺂ
ﻟ ﯾﻋ̲ﺑٓ ﺄﺣډ !
ﮪ̲ﮧ ﻋ̲̃ﺑ ﻧﻓﺳ̶ٓ . .
ﻋ̃ﻧډﻣ̵ﺂ ﺄﺣ̲ﺑ ﻣ̵ﻥ​​​​​​​​​​​ :
. . ﻟ̨ﻳ̉ ﻟ̨ﺂ </3(y)
̴̶-̶̶̴̶-̶​̴̶​̴̶​̴̶-̶̶̴̶​̴̶-̶̶̴̶​̴̶-̶̶​​̴̶#̶̶̲٭♥͂


ﺄ◊ﮬ◊ﺄ¡
ﻟ ﺄﭠﻏﯾ ۆﻟ ﺄﭠﻏﯾ

ﺄﻣ̵ ﭑﻟﺄﺷﺧ͠ﺂ ﮔﻣ̵ﭑ ﯾﻣ̵ﻟۆﻧ ﮬ :
ﺄﺣﺑۆﻧ ﺄﺣﺑﺑﭠﮬ
ﮔﮬۆﻧ ﮔﮬﭠﮬ
ﻟ ﺄﻧ ﻋﻟ ﻓﺂ ﺄﺣ
ﻣ̵ ﯾﯾﻧ ﺳﯾﺑﻗ ﺑﻗﺑ
ۆ ﻣ̵ ﭠﺣﻟۆۆ ﺣﯾﺂﺗﮬ ﺑﻓﺂﻗ
ﺄﭠﻣ̵ﻧ ﻟﮬ :
ﺄﭼﻣ̵ ﭑﻟﻟﺣٺ . . <3(y)♈ۆﺂﻟﻟﮬ̌.ﻣ̵ﭑ˛ٱﻋړ˙ﺄﻋ
ﺑڛ ,, /
ډٱﺧ͠ﻟ
ﺄﺣﺳﺂ ﯾﻧﭼړ
ﻣ̵ / .. ﭠﻋﻋﭑﻣ̵
ﺑﻋ̝̚.ﻟ ﺑﺷ̭͠ړ ♂♡


♈​​​​​​​​​​​​​ﻣ̵.ٱ.ﯾﻋ. ﺂﻟﭠﻓﭑ. 

ﭠﺻ̶ﻋ ﻋﻟﯾ /
( ﺂﻟﺻ̶ډﭑﻗ̵̵̵ )
​​​​ ۆ ﻣ̵ ٱ ﯾﻓﮪ̲ ﺻ̶ﺻ̶ﺻ̶ﻣ̵
( ﺻ̶ډﯾﻗ̵̵̵ ) ﻟ 
 ﯾﻓﮪ̲ ﮘﻣ̵ Ͼ♈ﺂ.ڳڻﺣﻟﻣﮘ

ﺑﯾ - ﭑٱﺿ̭͠ע ﻣ̵ﺧﻧۆ </3 &iquest;̵!̵
ﺂﯾﭑ ﺗړﺟ ﻟ .. ﺂﻟﻣ̵ﻗ̵̵̵ﻓﯾ 
ﺗﺷﺗι[email protected]!
ː ♡
- : /

ٺ ,
=') !
:
[ ]
* ;") ​_ $​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ﻓ ﭑ ڳ ;
ﭑ ̄ﻟ ﺑ ﻗﻟ &iquest;̶̠
ﭑ ﭑﺻ̶
ﭔﻟﻣ̵ﻧ ﺟ͠ډ ..=


ٱ ]
ٳٱ ٺ
[ ٳٱ ]
ۆٱ ٳٱ
ٱ ٳ [ ٺ ]

​​​​​

​​​​​​ﭠۈ ﺑډﯾ . .
ﺂﺣ ﺑ / ﺣﻗ ﺂﻟﺷ . .
ۈﭠۈ ﻋﻓ ﺂﻟﻏﯾ ﺂﮘﺑ ..
( ﻋﻗۈﺑ <3 )↓ ☇​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ۓ .. >:/
(y) .. ~
ۆٱ .
{ ..
(y) ..

⌣̊┈̶̥̥̣̝̇◦◦ ̶̣̝̥̇┈̥⌣̊


ڪ ڪ ۈ . . .
[ ۈ !!- -
~
( )ﯙ̷̲ﺑ̐ﺳ̶̷̶ ﮔ̲ﺂ̶̶̶̶̲̲̲

ﺈ̃ﻟ̲ﻟ̲ ﻋ̲ﻧ̲ﮈﮪ̲ ﺂ̷̲ﯾ̃̐ ﺑ̐ڕۆﮈ̲ﺂ̴ﺳ̉ټ ﺣ̅ﻁ̲ﮪ̯ ^_^ﺂ̶̶̶̶̲̲̲ﻟ̷ﻟ̯ﮬ̲̐ ﺈ̃ﻟ̷ﻟ̷ﮬ̲ﮧ̲ ﺑ̲ﺈ̃̄ﻟﭠ̲ﻗ̶ﯾ̃ﯾ̃̐ﻣ̲̉ ﻮﺂ̴ﻟ̯ﮈ̲
__________________
'(
-
+
-->
【 】


- ! ; 12-10-2011 03:12 PM : !!
【  】   
12-05-2011, 07:52 PM   #2

 
 ♥ ғαиtαstīς
 
: Feb 2011
: ! ♥ Riyadh
: 2,331
: 14051128
♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute♥ ғαиtαstīς has a reputation beyond repute
: ⌣̊┈̥-̶̶̯̥͡☐̣̝̇∙̣̣̇̇┃[ﻟﮃﯾﮑ ﺑړۆﮃﮑﺳﭠ ۆﺂړﮃ]&#

-

..
-->
♥ ғαиtαstīς

♥ ғαиtαstīς   
12-06-2011, 10:33 PM   #3

 
 
: Oct 2010
: ..
: 8,958
: 25041882
 has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute
,,
__________________

.
.
-->

   
12-07-2011, 02:40 PM   #4
ṀїṦṦ
 
 【  】
 
: Dec 2011
: 130
: 875768
【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute【  】 has a reputation beyond repute
A9 : ⌣̊┈̥-̶̶̯̥͡☐̣̝̇∙̣̣̇̇┃[ﻟﮃﯾﮑ ﺑړۆﮃﮑﺳﭠ ۆﺂړﮃ]&a

:
Јűṧṭ~m
-


..

ڳ


*,
__________________
'(
-
+
-->
【 】

【  】   

()
04:33 AM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 TranZ By Almuhajir