> > - -

- -

Like Tree4Likes

 
LinkBack
/12-10-2011, 02:16 AM   #1

ά Ļ M ό 7 ά Ļ


 

  : 273223
  : Dec 2010
  : KSA
 ѐ : 15,567
  : 42949729


ά Ļ M ό 7 ά Ļ
66 !

,:-
:- : : : :
{ ٓ }13 31 ( - ) ( - - - ) : :
{ ٰ ٰۭ ۗ ٰ ٱ۟ ٱ ٰ ۥ ۖ ٓ ۭ ۖ ٰۦ ٱ ۭ ۖ ٓ ٱ ۖ ٓۢ ۭ ﴿٧٣﴾ ٱٓ۟ ٓ ۢ ۢ ٱ ۭ ٱ ۭ ۖ ٱٓ۟ ٓ ٱ ۟ ٱ ﴿٧٤﴾ ٱ ٱ ٱ۟ ۦ ٱ۟ ٰۭ ۭ ۦ ۚ ٓ۟ ٓ ۦ ﴿٧٥﴾ ٱ ٱٓ۟ ٱٓ ۦ ٰ ﴿٧٦﴾ ۟ ٱ ۟ ۟ ٰٰ ٱ ٓ ٱ ﴿٧٧﴾ ٱ ۟ ٰ ﴿٧٨﴾ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ﴿٧٩﴾ } 73 -79 :-

:- - - 0
:- ( .. ٱٓ۟ ٓ ۢ ۢ ٱ ۭ ٱ ۭ ۖ ٱٓ۟ ٓ ٱ ۟ ٱ ... )0
:- 61 68 : { ۞ ٰ ٰۭ ۚ ٰ ٱ۟ ٱ ٰ ۥ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ۟ ۚ ۭ ۭ ﴿٦١﴾ ۟ ٰٰ ۭ ٰٓ ۖ ٰٓ ٓ ۢ ٓ ۢ ﴿٦٢﴾ ٰ ٰ ۢ ٰ ۭ ٱ ۥ ۖ ۢ ﴿٦٣﴾ ٰ ٰۦ ٱ ۭ ٓ ٱ ٓۢ ۭ ۭ ﴿٦٤﴾ ۟ ٰ ۢ ۖ ٰ ۢ ﴿٦٥﴾ ٓ ٰۭ ٱ ۟ ۥ ۢ ۗ ٱ ٱ ﴿٦٦﴾ ٱ ۟ ٱ ۟ ٰ ٰ ﴿٦٧﴾ ۟ ٓ ۗ ٓ ۟ ۟ ۗ ۭ } 61 68 :-
: - 0
:- 0
:- ( ... ٓ ٰۭ ٱ ۟ ۥ ۢ ۗ ٱ ٱ ...) 80 - 84 : {ٰ ٰ ۟ ﴿٨١﴾ ۟ ٱ ﴿٨٢﴾ ٱ ﴿٨٣﴾ ٓ ٰ ۟ } 141 - 159{ ٱ ﴿١٤١﴾ ٰ ﴿١٤٢﴾ ۭ ﴿١٤٣﴾ ٱ۟ ٱ ﴿١٤٤﴾ ٓ ٔ ۖ ٰ ٱٰ ﴿١٤٥﴾ ٰٓ ﴿١٤٦﴾ ٰۢ ۢ ﴿١٤٧﴾ ۢ ۢ ۭ ﴿١٤٨﴾ ٱ ۭ ٰ ﴿١٤٩﴾ ٱ۟ ٱ ﴿١٥٠﴾ ٓ۟ ٱ ﴿١٥١﴾ ٱ ٱ ﴿١٥٢﴾ ٓ۟ ٓ ٱ ﴿١٥٣﴾ ٓ ۭ ٔ ٱٰ ﴿١٥٤﴾ ٰۦ ۭ ۭ ۢ ۢ ﴿١٥٥﴾ ٓۢ ۢ ﴿١٥٦﴾ ۟ ٰ ﴿١٥٧﴾ ٱ ۗ ٰ ۭ ۖ ﴿١٥٨﴾ ٱ ٱ } : -
:- (...ٓ ٔ ۖ ٰ ٱٰ ..)0
:- (... ٰٓ ﴿١٤٦﴾ ٰۢ ۢ ﴿١٤٧﴾ ۢ ۢ ۭ ...)0
:- ( ... ٓ۟ ٓ ٱ ﴿١٥٣﴾ ٓ ۭ ٔ ٱٰ ..)0
:- ( ... ۟ ٰ .. ) 45 - 53 : { ٓ ٰ ٰ ٱ۟ ٱ ﴿٤٥﴾ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿٤٦﴾ ۟ ٱ ۚ ٰٓ ٱ ۖ ۭ ﴿٤٧﴾ ٱ ۢ ٱ ﴿٤٨﴾ ۟ ۟ ٱ ۥ ۥ ۦ ۦ ٰ ﴿٤٩﴾ ۟ ۭ ۭ ﴿٥٠﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿٥١﴾ ۢ ٓ۟ ۗ ٰ ۭ ۢ ﴿٥٢﴾ ٱ ۟ ۟ } :-

( ... ٱ ۢ ٱ ﴿٤٨﴾ ۟ ۟ ٱ ۥ ۥ ۦ ۦ ٰ ) 23 32 : { ٱ ﴿٢٣﴾ ٓ۟ ۭ ٰۭ ۥٓ ٓ ۭ ٰۢ ﴿٢٤﴾ ٱ ۢ ۭ ﴿٢٥﴾ ۭ ٱ ٱ ﴿٢٦﴾ ۟ ٱ ۭ ٱ ٱ ﴿٢٧﴾ ٱٓ ۢ ۖ ۢ ۭ ﴿٢٨﴾ ۟ ٰ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ٓ ۭ ٰۭ ۟ ٱ ﴿٣١﴾ ٱ ۢ }
(... ۟ ٰ ...) ( ...
ٰ ... ) 11 15:
{ ٰٓ ﴿١١﴾ ٱۢ ٰ ﴿١٢﴾ ٱ ٱ ٰ ﴿١٣﴾ ۢ ٰ ﴿١٤﴾ ٰ ﴿١٥﴾ } : -
:- (...
ٱۢ ٰ ...)0
:- ( ...
ۢ ٰ ﴿١٤﴾ ٰ )0
: - :- : : 0
/
{ ٱ ٰ ٓ
}24
{ٓ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ } 53
{ ٱ ٓ ۦ ٱ ۚ ٱ ٰٓۦ ۦ ۦ ۢ ۦ ۚ ۟ ۖ ٱ }285n, , a l o n e ' and 1 others like this.
0 !
0 ( ||~ )
0
0 !
0 15
0 .. 7 261 ӻ 6 ѻ..
0 !
0 :
0
0 , 2012

- - 12-10-2011 09:15 PM : :$
 
/12-10-2011, 09:38 AM   #2

ђặйặň

 


 

  : 262626
  : Sep 2010
  :
 ѐ : 6,000
  : 671032


ђặйặň
: !


-

- -
'

~|-

0 ...!!
0 ::
0 9 / 7 / 1432 _ 112 / 06 / 2011
0 -
0 ~< ..
0 15 / 6 / 1432 , 17 / 5/ 2011
0 (""!! .... ...(""!!
0 ё
0 [ ] =(
0 ,,,
 
/12-10-2011, 08:34 PM   #3

n


 


 

  : 243819
  : Jun 2010
 ѐ : 21,578
  : 3799387


  n
: !||..


..
..||0 2011
0 .. | .. (
0
0 -
0 <<
0
0 .....}{
0 ( ) ,!
0
0 .
 
/12-10-2011, 08:39 PM   #4

ά Ļ M ό 7 ά Ļ


 

  : 273223
  : Dec 2010
  : KSA
 ѐ : 15,567
  : 42949729


ά Ļ M ό 7 ά Ļ
: !
0
0
0
0
0 - -
0 2012 - 2012
0 2012
0 2011 - -
0 18 1434 || 27 .
0
 


« ( ) | !! »


4 11-13-2011 07:44 PM
- - 9 10-07-2011 12:45 PM
- - 5 09-09-2011 04:15 AM
... a7sas bnoota - - 13 08-06-2011 04:32 PM
- - 3 05-26-2011 10:45 PM


GMT +3. 07:15 PM.

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 , Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0